Human Resource

Human Resource

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยที่ปรึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จากหลายองค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์ตรงทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มากกว่า 2000 องค์กร

Human Resource

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  1. โครงการจัดทำระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. โครงการจัดทำระบบโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
  3. โครงการจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
  4. โครงการจัดทำระบบแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  5. โครงการจัดทำระบบพี่เลี้ยงให้ได้ผลงานและการสร้างคน
  6. โครงการจัดทำระบบการสร้างวิทยากรภายในที่ได้ผล
  7. โครงการจัดทำระบบการสร้างทีผู้ตรวจติดตามภายใน
  8. โครงการจัดทำระบบประเมินผลงานและการติดตามผล
  9. โครงการจัดทำระบบด้านแรงงานสัมพันธ์ที่โดนใจทุกฝ่าย
  10. โครงการจัดทำระบบการรักษาคนดี คนเก่ง ที่องค์กรต้องการ

Human Resource Project

Previous
Next
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next