About

About

บจก.สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น

เปิดดำเนินกิจการด้านการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา มาตั้งแต่ปี 2545 โดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้านมากกว่า 20 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกมากกว่า 50 คน มีผลงานการผลิตหลักสูตรและโครงการที่ปรึกษามากกว่า 1000 หลักสูตร/โครงการ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา จากกระทรวงการคลัง ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับรางวัลด้านการบริหารงานด้านต่างๆมามากมายและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน มากกว่า 3000 องค์กร โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 700000 คนในทุกระดับ เพราะเราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ จึงได้รับความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน SiamHR พัฒนาทุนมนุษย์